wifi连接管理器 WiFi Connection Manager

wifi连接管理器 WiFi Connection Manager

版本:v1.5.7大小:4 MB

类别:网络社区时间:2015-11-03

暂无下载
  • wifi连接管理器 WiFi Connection Manager截图1
  • wifi连接管理器 WiFi Connection Manager截图2
  • wifi连接管理器 WiFi Connection Manager截图3
    Android上最好的WiFi搜索连接程序,彻底解决无线网络找不到、结果少、连不上的问题。
    
    【功能特色】
    1、比系统自带WiFi扫描功能速度更快,更准确;
    2、支持连接使用中文SSID的无线网络,可以管理、控制、删除无线网络连接;
    3、支持连接到隐藏SSID的无线网络(连接成功与否视设备及网络情况而定)。
展开
下载排行
本类最新 更多 +